Regulamin sklepu | Ubrania dla dzieci MMDadak

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMDADAK 
www.mmdadak.com
 I.
1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.mmdadak.com/sklep prowadzony jest przez MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Komorowicka 96, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331994 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.
2. Niniejszy regulamin określa zasady warunki sprzedaży produktów przez Sklep
3. MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuje o możliwości zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu strony głównej sklepu. Treść nowego regulaminu będzie obowiązywać po 14 dniach od umieszczenia informacji na stronie sklepu.
 
II. Sklep internetowy
1. Sklep jest wyodrębnioną częścią strony www.mmdadak.com, na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych produktach.
2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert za pomocą sieci elektronicznej, propozycji zawarcia umowy.
4. Kupujący może zmienić, zmodyfikować lub anulować zamówienie do momentu wysyłki.
5. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
6. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
8. W celu przeglądania oferty oraz ewentualnego złożenia zamówienia należy posiadać zestaw komputerowy, tablet, telefon lub inne urządzenie podłączone do sieci internetowej oraz aktywną skrzynkę pocztową e-mail pozwalającą na odbiór wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną o wielkości nie większej niż 4MB. W celu skutecznego potwierdzenia zamówienia wymagane może być kliknięcie w link przesłany na adres podany w trakcie składania zamówienia.
9. W przypadku składania zamówienia należy dokonać rejestracji konta klienta w celu ewentualnego śledzenia zamówienia lub jego zmiany w terminie podanym w regulaminie.
10. Sklep zastrzega prawo do wezwania klienta ( konsumenta) do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza z danymi pozwalającymi zrealizować zamówienie.
11. Wykorzystywanie strony Sklepu Internetowego MMDadak w sposób sprzeczny z prawem, publikowanie treści zakazanych, naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz interesy oraz dobre imię MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest zakazane.
12. W przypadku powzięcia decyzji o założeniu konta w systemie sklepu internetowego użytkownik ( konsument ) zobowiązany jest do nieudostępniania haseł do logowania się na swoje konto. W przypadku udostępnienia haseł czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
13. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli. Minimalna wielkość przekątnej ekranu sprzętu mobilnego to 7 cali. W przypadku posiadania wyświetlacza o mniejszej przekątnej istnieje prawdopodobieństwo wyświetlania tylko części strony co wymusza przesunięcie wyświetlanego fragmentu obrazu.
14. Zalecamy wykorzystywanie do wyświetlania strony sklepu najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W starszych wersjach możliwym jest nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów strony.
15. Strona sklepu korzysta z systemu "java".W przypadku braku zainstalowanej wtyczki prosimy o aktualizację systemu komputerowego.
16. Prędkość połączenia internetowego. W związku z dynamicznie rosnącą przepustowością łączy internetowych, każde łącze internetowe posiadające wyższe parametry od połączenia modemowego lub ISDN pozwala wygodnie obsługiwać nasz sklep. Posiadanie w/w rodzajów łączy ( modem, ISDN ) nie wyklucza możliwości korzystania ze sklepu a jedynie spowolni ewentualny proces zakupowy.
 
III. Klienci Sklepu
1. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w Sklepie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.
2. Po dokonaniu rejestracji Klient może korzystać ze Sklepu, posługując się własnym loginem i hasłem. Login i hasło są przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.
3. W przypadku udostępnienia loginu i hasła przez Klienta osobie trzeciej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania tej osoby – jak za własne działania.
 
IV. Składanie i przyjęcie zamówień
1. Zamówienia Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.
2. Zamówienia można składać całodobowo przez cały rok z wyłączeniem sytuacji, gdy strona internetowa jest nieczynna z przyczyn technicznych.
3. Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie zamówienia przez MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa , które następuje w najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4. Potwierdzeniem i momentem złożenia zamówienia jest kliknięcie na stronie sklepu przycisku " SKŁADAM ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"
4. W przypadku gdy zamówienie obejmuje produkty, które nie są dostępne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo do:
- zmiany zamówienia,
- odwołania zamówienia,
- podtrzymania zamówienia na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.
 
V. Realizacja umowy
1. Umowy są realizowane w terminie 5 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w terminie 4 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpłaty.
2. Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą produktów, przy których podano termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie.
3. Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym.
 
VI. Formy płatności
1. Zapłata za produkty może nastąpić w następujący sposób:
a/ płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,
b/ przedpłata:
- przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Komorowicka 96 43-300 Bielsko-Biała, Volkswagen Bank Polska S.A. 45 2130 0004 2001 0701 7189 0001
c/ tpay.com : szybkie płatności elektroniczne
2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zapłaty za produkty objęte umową w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 
VII. Wysyłka
1. Wysyłka produktów może nastąpić za pośrednictwem:
       a/ firmy kurierskiej DPD - zryczałtowana opłata za wysyłkę 12,00 PLN (brutto)
       b/ na życzenie klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej - cena wg. cennika Poczty Polskiej
 
2. Dopuszcza się również opcję odbioru osobistego produktów pod adresem: Sklep MMDADAK ul.Komorowicka 96 Bielsko-Biała 43-300. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 505 438 923 lub 33 811 71 28 wewn:41. Opłata za odbiór przesyłki - darmowa dostawa.
 
 
VIII. Odstąpienie od umowy
1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie (Wzór oświadczenia o odstąpieniu) w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

3. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach:

      a/ zakupu bielizny osobistej.

5. Koszty zwrotu towaru pokrywa kupujący.

IX. Reklamacje

1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca się skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego określony w § 2 ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej sklepss@mmdadak.com.
2. Reklamacje rozpatrywane są:
- w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
- w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
3. Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji przez klienta niebędącego konsumentem jest protokół szkody sporządzony przez pracownik firmy kurierskiej lub operatora pocztowego w zależności od wyboru opcji wysyłki oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru.
4. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.
 
X. Ochrona danych osobowych
 
Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Sklep MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 96, wyłącznie w celu realizacji umowy.
Jeśli klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 
XI. Rozstrzyganie sporów konsumenckich
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pozasądowymi rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń i dostępu do tych procedur.
Na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php możecie Państwo zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami.
Cytując ze strony UOKIK "...ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje niezależna osoba trzecia – np. mediator lub arbiter. Metody te są tanie (często nieodpłatne), szybkie i nie wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanego prawnika. ..."
Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich znajduje się pod tym adresem:  STAŁE POLUBOWNE SĄDY KONSUMENCKIE
Zapraszamy do zapoznania się z pomocą dla konsumentów świadczoną na stronach http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php   lub pod numerem bezpłatnej infolini dla konsumentów 800 007 707 lub adresem poczty elektronicznej porady@dlakonsumentow.pl.
XII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.mmdadak.com . Powielanie, kopiowanie fragmentów lub w całości - zabronione.